Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KKRISTIN

Traem Kam Gud Moa—Raetem Ol Gudfala Leta

Traem Kam Gud Moa—Raetem Ol Gudfala Leta

?FROM WANEM I IMPOTEN?: Buk blong Fas Korin i wan long ol 14 leta we aposol Pol i raetem blong leftemap tingting blong ol fas Kristin. Taem man i raetem leta, hem i gat taem blong tingting gud long ol tok we bambae hem i raetem. Mo man we i kasem leta ya, i save ridim bakegen mo bakegen. Ol leta oli wan nambawan rod blong yumi prij long ol famle mo ol fren blong yumi. Mo tu, i wan rod blong prij long ol man we oli intres, be i had blong yumi faenem olgeta long haos. Maet i had from we ol get oli lok, oli laef long wan eria we i tabu blong prij o maet oli laef long ol ples farawe. ?Yumi mas tingbaot wanem taem yumi raetem leta i go long wan man we yumi no save hem?

?OLSEM WANEM BLONG MEKEM?:

  • Yu raetem leta olsem we yu stap storian wetem man ya stret. Fastaem, i gud yu tokbaot yu wan mo talemaot klia from wanem yu raetem leta ya. Biaen, yu askem wan kwestin blong mekem man ya i tingting, mo yu pulum hem blong go long jw.org. Yu talemaot long hem se yumi stap mekem ol fri Baebol stadi, o yu tokbaot sam japta blong ol buk we yumi yusum blong mekem stadi. Mo tu, yu save putum wan magasin, wan kad blong jw.org, wan invetesen, o wan traket insaed long envlop

  • Yu no mas raetem wan longfala leta, from we bambae man i les blong ridim.—Yu luk eksampol blong wan leta

  • Yu meksua se leta blong yu i klin mo i isi blong man i ridim. Yu yusum ol tok we oli kaen mo we i leftemap tingting. Yu mas meksua se yu putum i naf stam long envlop