Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

11-17 Maj

Rom 15-16

11-17 Maj
 • Singsing 33 Mo Prea

 • Toktok Blong Statem Miting (3 minit nomo)

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

 • Jehova Bambae i Mekem Yu Harem Gud Mo Yu Stanap Strong”: (10 minit)

 • Traem Faenem Ol Gudfala Samting Ya: (8 minit)

  • Ro 15:27—?Olsem wanem ol Kristin we oli no man Jiu oli “gat kaon” long ol Kristin long Jerusalem? (w89 1/12 pej 24 haf 3)

  • Ro 16:25—?Wanem ‘tabu tokhaed ya we i bin haed longtaem’? (it-1 pej 858 haf 5)

  • ?Wanem fasin blong Jehova we yu luk long Baebol riding blong wik ya?

  • ?Wanem sam narafala samting we yu faenem long Baebol riding blong wik ya?

 • Baebol Riding: (4 minit nomo) Ro 15:1-16 (th stadi 10)

KAMGUD MOA LONG WOK BLONG PRIJ

 • Video Blong Prij: (4 minit) Plei long video mo tokbaot.

 • Prij: (2 minit nomo) Yusum fastok blong prij. (th stadi 3)

 • Prij: (3 minit nomo) Yusum fastok blong prij. Toktok wetem man we i traem blong blokem yu. (th stadi 10)

 • Prij: (3 minit nomo) Yusum fastok blong prij. Toktok wetem man we i traem blong blokem yu. (th stadi 11)

LAEF BLONG OL KRISTIN

 • Singsing 129

 • Jehova i ‘Mekem Oli Harem Gud Mo Oli Stanap Strong’: (15 minit) Plei long video. Biaen, yu askem ol kwestin ya:

  • ?Yu lanem wanem taem narafala i mekem samting blong leftemap tingting blong yu?

  • ?Yu lanem wanem taem yu leftemap tingting blong narafala?

 • Baebol Stadi Blong Kongregesen: (30 minit) gt japta 57

 • Tingtingbak Mo Tokbaot Miting Blong Nekis Wik (3 minit)

 • Singsing 34 Mo Prea