Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

7-13 Maj

ESTA 6-10

7-13 Maj
 • Singsing 131 Mo Prea

 • Toktok Blong Statem Miting (no bitim 3 minit)

OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL

 • Esta i Tingbaot Jehova Mo Ol Man Blong Hem Fastaem”: (10 minit)

  • Esta 8:3, 4—Nating se Esta i stap sef, be hem i rere blong ded blong sevem laef blong ol narafala (w12 1/2 pej 21, haf 14-15)

  • Esta 8:5— Esta i waes long ol toktok we hem i talem long King Ahasuerus (w06 1/3 pej 29 haf 8)

  • Esta 8:17—Plante man Pesia oli joen wetem ol man Jiu olsem proselaet (w06 1/3 pej 29 haf 3)

 • Traem Faenem Ol Gudfala Samting Ya: (8 minit)

  • Esta 7:4—?Olsem wanem plan ya blong kilim ol man Jiu oli ded, i save mekem trabol long king? (w06 1/3 pej 29 haf 1)

  • Esta 9:10, 15, 16—?From wanem ol man Jiu oli no wantem karem olting blong ol man we oli winim olgeta long faet? (w06 1/3 pej 29 haf 4)

  • ?Wanem fasin blong Jehova we mi mi luk long Baebol riding blong wik ya?

  • ?Wanem vas long Baebol riding ya we mi save yusum long wok blong prij?

 • Baebol Riding: Esta 8:1-9 (no bitim 4 minit)

KAMGUD MOA LONG WOK BLONG PRIJ

 • Rerem Ol Fastok Blong Manis Ya: (15 minit) Tok wetem sam kwestin mo ansa. Yu soemaot video blong wan fastok blong manis ya, mo yu tokbaot ol gudfala samting long fastok ya. Yu mekem sem mak long ol narafala fastok. Nao yu tokbaot haf ya, “Kamgud Moa Long Wok Blong Prij—Yu Wokem Wan Fastok Blong Yu.”

LAEF BLONG OL KRISTIN

 • Singsing 118

 • Yumi Welkamem Ol Man We Oli Kam Long Memoriol”: (15 minit) Tok wetem sam kwestin mo ansa. Yu askem long ol pablisa blong oli talem sam gudfala samting we i kamaot long ol yia we oli pas finis, taem oli welkamem ol man we oli kam long Memoriol. Yu askem long tu pablisa blong tufala i kam antap blong soemaot gudfala samting we i hapen.

 • Baebol Stadi Blong Kongregesen: lv japta 11 haf 20-22, mo bokis long pej 131 (30 minit)

 • Tingtingbak Mo Tokbaot Miting Blong Nekis Wik (3 minit)

 • Singsing 147 Mo Prea