Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | EFESAS 4-6

“Putum Olgeta Klos Blong Faet We God i Givim”

“Putum Olgeta Klos Blong Faet We God i Givim”

6:11-17

Aposol Pol i talem se ol Kristin oli olsem ol soldia we oli go mekem faet. Ol enemi blong yumi hemia “ol rabis spirit.” Maet i luk olsem se yumi slak mo yumi nogat paoa, be yumi save winim faet ya wetem help blong Jehova, sipos yumi “putum olgeta klos blong faet we God i givim.”

Raetemdaon nem blong ol klos blong faet mo mining blong olgeta

BLONG TINGTING DIP: ?Mi mi werem olgeta klos blong faet?