Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | LUK 2-3

Ol Yangfala—?Yu Yu Stap Frengud Moa Wetem Jehova?

Ol Yangfala—?Yu Yu Stap Frengud Moa Wetem Jehova?

Stat taem Jisas i smol kam kasem we hem i bigman, oltaem hem i soem gudfala eksampol blong mekem wok blong Jehova, mo hem i soem respek tu long papa mo mama blong hem.

Ol yangfala, ?olsem wanem yu save folem fasin blong Jisas taem yu mekem ol samting ya?

  • 2:41, 42

    Mekem ol samting long saed blong spirit

  • 2:46, 47

    Lanem moa long saed blong Jehova mo Baebol

  • 2:51, 52

    Respektem papa mo mama blong yu