Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | OL SAM 38-44

Jehova i Givhan Long Olgeta We Oli Sik

Jehova i Givhan Long Olgeta We Oli Sik

Ol man blong Jehova oli save trastem Jehova se bambae hem i givhan long olgeta taem oli kasem trabol

41:1-4

  • Deved i sik tumas

  • Deved i tingbaot ol puaman

  • Deved i no ting se Jehova bambae i tekemaot sik blong hem, be hem i luk i go long Jehova blong i mekem hem i harem gud, i mekem hem i waes, mo i givhan long hem

  • Jehova i luk Deved olsem wan man we i holemstrong long hem