Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Ol Fastok

Ol Fastok

●○○ PRIJ

Kwestin: ?God nao i mekem yumi safa?

Vas: Job 34:10

Nekis Taem: ?Hu i stamba blong fasin safa?

○●○ FAS VISIT

Kwestin: ?Hu i stamba blong fasin safa?

Vas: 1Jo 5:19

Nekis Taem: ?Olsem wanem God bambae i finisim trabol we Setan i mekem?

○○● SEKEN VISIT

Kwestin: ?Olsem wanem God bambae i finisim trabol we Setan i mekem?

Vas: Mt 6:9, 10

Nekis Taem: ?Kingdom blong God hem i wanem?