Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Boe We i Lusum Rod i Kambak

Boe We i Lusum Rod i Kambak

WAJEM VIDEO YA BOE WE I LUSUM ROD I KAMBAK, MO ANSA LONG OL KWESTIN YA:

 • ?Wanem i soemaot se sloslo Deved i no moa frengud wetem Jehova? ?Famle blong hem mo ol elda oli mekem wanem blong traem halpem hem?

 • ?Olsem wanem Brata mo Sista Barker oli soem gudfala eksampol olsem wan papa mo mama?

 • ?Wanem lesen we yumi lanem long video ya, long saed blong . . .

  • wok we yumi mekem?

  • ol rabis fren?

  • lesin long advaes?

  • tanem tingting mo fogif?