Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | LUK 10-11

Parabol Blong Man Sameria

Parabol Blong Man Sameria

10:25-37

Jisas i tokbaot parabol ya blong ansa long kwestin ya: “?Hu ya man raonabaot long mi ?” (Lu 10:25-29) Hem i save se bambae Kristin kongregesen i fulap long “ol defdefren kaen man,” hemia i minim tu ol man Sameria mo olgeta we oli no man Jiu. (Jon 12:32) Parabol ya i tijim ol man blong Jisas se oli mas traehad blong soem lav long ol narafala.

YU ASKEM SE:

  • ‘?Mi mi gat wanem tingting long ol brata mo sista we oli gat defren kalja?’

  • ‘?Mi mi spenem taem nomo wetem olgeta we oli laekem ol samting we mi laekem?’

  • ‘?Mi mi traehad blong savegud ol narafala Kristin we fasin blong laef blong olgeta i defren long mi?’ (2Ko 6:13)

?Mi save invaetem hu blong i . . .

  •  prij wetem mi?

  •  kam kakae long haos blong mi?

  •  kam joen wetem famle blong mi long Famle Wosip?