Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | LUK 6-7

Mekem i Gud long Ol Man

Mekem i Gud long Ol Man

6:38

Man we i glad blong givim samting, i givim taem, paoa, mo olting blong hem, blong givhan mo leftemap tingting blong narafala.

  • Grik tok we oli tanem i kam “gat fasin blong givim samting” i minim wan aksen we i gohed

  • Taem yumi gohed blong givim samting, bambae ol narafala ‘oli fulumapgud bag blong yumi, oli seksekem, mo oli ramem i fulap gud gogo oli kafkafsaed.’ Maet tok ya i blong tokbaot kastom blong sam man blong salem samting, we oli fulumap gud kot blong man we i pem samting long olgeta