Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | ESIKEL 18-20

?Taem Jehova i Fogivim Sin Blong Man, Hem i Fogetem Sin Ya?

?Taem Jehova i Fogivim Sin Blong Man, Hem i Fogetem Sin Ya?

18:21, 22

  • Taem Jehova i fogivim ol sin blong yumi, bambae hem i no moa save tingbaot ol sin blong yumi long fiuja.

Ol eksampol daon oli givhan long yumi blong trastem se Jehova i fogivim yumi.

King Deved

  • Wanem sin we hem i mekem?

  • From wanem Jehova i fogivim hem?

  • Olsem wanem Jehova i soemaot se i fogivim hem?

King Manase

  • Wanem sin we hem i mekem?

  • From wanem Jehova i fogivim hem?

  • Olsem wanem Jehova i soemaot se i fogivim hem?

Aposol Pita

  • Wanem sin we hem i mekem?

  • From wanem Jehova i fogivim hem?

  • Olsem wanem Jehova i soemaot se i fogivim hem?

Olsem wanem mi save folem fasin blong Jehova blong fogif?