Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Ol Fastok

Ol Fastok

WAJTAOA

Kwestin: Sipos Baebol i kamaot long God, ?yu ting se i gat wan samting i save spolem?

Vas: Aes 40:8

Soemaot: Wajtaoa ya, i soemaot olsem wanem Baebol i stap gud kam kasem tede.

WAJTAOA (las pej)

Kwestin: Mi wantem save tingting blong yu long kwestin ya. [Ridim fas kwestin long pej 16.] Sam man oli ting se man nomo i stanemap ol skul. Sam narafala oli talem se God i yusum ol skul blong ol man oli kam klosap long hem. ?Wanem tingting blong yu?

Vas: Jem 1:27

Soemaot: Magasin ya i tokbaot sam moa samting we Baebol i talem long saed ya. Mi glad blong kambak mo storian bakegen long sam narafala haf long magasin ya.

!GUD NIUS WE I KAMAOT LONG GOD!

Kwestin: Sam man oli harem se taem oli ridim ol profet tok blong Baebol, i olsem se oli stap ridim wan niuspepa. ?Be yu yu luk no yu harem finis sam long ol fasin we vas ya i tokbaot?

Vas: 2Ti 3:1-5

Soemaot: Buklet ya i tokbaot from wanem ol saen ya oli wan gud nius blong olgeta we oli lavem God. [Yu tokbaot haf 1, kwestin  2.]

YU WOKEM WAN FASTOK BLONG YU

Yu folem sem plan olsem antap blong wokem fastok ya.