Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | JENESIS 1-2

Jehova i Wokem Ol Laef Samting Long Wol

Jehova i Wokem Ol Laef Samting Long Wol

1:3, 4, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 27

Raetemdaon ol samting we Jehova i wokem long ol wanwan dei ya.

  • Dei 1

  • Dei 2

  • Dei 3

  • Dei 4

  • Dei 5

  • Dei 6