Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | MATIU 10-11

Jisas i Save Mekem Yumi Harem Gud

Jisas i Save Mekem Yumi Harem Gud

11:28-30

“Yok blong mi i isi nomo”

Jisas i wan kapenta, taswe hem i save olsem wanem blong katem wan yok. Maet hem i yusum kaliko o skin blong anamol blong kavremap yok ya, blong man we i karem yok ya i save harem gud. Taem yumi baptaes, yumi glad blong tekem yok blong Jisas blong kam disaepol blong hem. Mo taem yumi rere blong wok had mo mekem gud ol wok blong yumi, hemia i mekem yumi kasem plante blesing.

Taem yu stat blong karem yok blong Jisas, ?wanem blesing nao i mekem yu harem gud?