Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | AESEA 24-28

Jehova i Lukaotgud Long Ol Man Blong Hem

Jehova i Lukaotgud Long Ol Man Blong Hem

Jehova i stap givim plante save long ol man, olsem wan man blong lukaot long lafet i stap givim plante kakae long ol man.

‘Jehova i gat olgeta paoa mo hem i mekemrere wan bigfala lafet’

25:6

  • Long taem bifo, taem ol man oli joen tugeta blong kakae, hemia i soemaot se oli fren gud mo oli gat pis

“Bambae yumi kakae ol nambawan kakae, mo yumi dring ol waen we i beswan”

  • Ol nambawan kakae mo ol waen we i beswan, oli pija blong ol gudfala save we Jehova i stap givim long yumi