Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | AESEA 34-37

Jehova i Blesem Hesekia From Bilif Blong Hem

Jehova i Blesem Hesekia From Bilif Blong Hem

King Senakerib blong Asiria i sanem Rabsake blong talem long ol man long Jerusalem blong oli sarenda. Ol man Asiria oli yusum ol rabis toktok blong mekem ol man Jiu oli fraet blong faet agensem olgeta.

  • Ol man Ijip oli no save givhan long yufala.—Aes 36:6

  • Jehova bambae i no sevem yufala from we hem i kros long yufala.—Aes 36:7, 10

  • Yufala i no naf blong faet agensem ol ami blong Asiria.—Aes 36:8, 9

  • Sipos yufala i go long han blong ol man Asiria, bambae laef blong yufala i gud moa.—Aes 36:16, 17

Jehova i Blesem Hesekia From Bilif Blong Hem

37:1, 2, 14-20, 36

  • Hem i mekem samting we hem i naf blong mekem blong protektem taon blong Jerusalem

  • Hem i prea blong Jehova i sevem olgeta, mo hem i leftemap tingting blong ol man blong oli mekem sem mak

  • Hem i gat strong bilif, taswe Jehova i ansa long prea blong hem taem hem i sanem wan enjel blong i kilim 185,000 ami blong Asiria oli ded long wan naet nomo