Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | OL WOK 27-28

Pol i Tekem Sip i Go Long Rom

Pol i Tekem Sip i Go Long Rom

27:23, 24; 28:1, 2, 16, 17

Pol i no stop blong tokbaot bilif blong hem, nating se hem i stap long kalabus. Taem hem i stap long wan sip, hem i prij long ol boskru mo long ol man we oli stap long sip. Afta we sip i rek long Molta, i sua se hem i tekem janis blong prij long ol man we hem i hilim olgeta. Tri dei afta we hem i kasem Rom, hem i singaotem ol haeman blong ol man Jiu oli kam wanples blong i prij long olgeta. Mo blong tu yia we hem i kalabus long wan haos, hem i prij long evri man we oli kam visitim hem.

?Yu save mekem wanem blong yu gohed blong prij, nating se i gat sam samting we i blokem yu?