Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

“Pol i Talem Tangkiu Long God Mo i Gat Strong Tingting”

“Pol i Talem Tangkiu Long God Mo i Gat Strong Tingting”

Taem ol brata mo sista long Rom oli harem nius se Pol i stap kam, sam brata oli wokbaot samwe long 64 kilometa (40 mael) blong kam mitim hem. ?Olsem wanem lav blong olgeta i givhan long Pol? “Taem Pol i luk olgeta, hem i talem tangkiu long God, mo tingting blong hem i kam strong moa.” (Wok 28:15) Oltaem Pol i leftemap tingting blong olgeta, be long taem ya we hem i stap long kalabus, olgeta nao oli leftemap tingting blong hem.—2Ko 13:10.

Tede ol eria elda oli visitim ol kongregesen blong leftemap tingting blong ol brata mo sista. Samtaem oli taed, oli wari, mo tingting blong olgeta i foldaon olsem ol narafala man blong God. Long nekis spesel wik, ?yu save mekem wanem blong leftemap tingting blong eria elda mo waef blong hem, “blong bilif blong yu i save leftemap tingting” blong tufala?—Ro 1:11, 12.

  • Sapotem miting blong prij. Taem ol pablisa oli lego sam samting blong kam long miting blong prij, hemia i leftemap tingting blong eria elda. (1Te 1:2, 3; 2:20) Tingbaot wok blong haftaem paenia long manis blong spesel wik. Yu save askem blong prij wetem hem o waef blong hem, o blong go mekem wan Baebol stadi blong yu. Oli glad blong prij wetem ol defdefren pablisa, ol niu wan mo olgeta we oli ting se oli no gat gudhan blong prij.

  • Tekem narafala i kam long haos. Maet yu save tekem tufala i kam slip long haos o askem tufala blong kakae wetem yu. Hemia i soemaot se yu lavem tufala. Tufala i glad nomo long eni samting we yu givim.—Lu 10:38-42.

  • Lesin mo folem ol advaes blong hem. Eria elda i givhan long yumi blong luksave olsem wanem yumi save mekem moa long wok blong Jehova. Samtaem, hem i save givim advaes blong stretem yumi. (1Ko 5:1-5) Hem i glad tumas taem hem i luk se yumi obei mo yumi gat tingting daon.—Hib 13:17.

  • Talem Tangkiu. Talemaot long eria elda mo waef blong hem, olsem wanem ol wok we tufala i stap traehad blong mekem i givhan long yu. Yu save mekem samting ya, taem yu go talemaot stret long tufala o yu save raetem wan smol not o kad.—Kol 3:15.