Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | OL WOK 23-24

Oli Talem Se Hem i Stamba Blong Plante Trabol

Oli Talem Se Hem i Stamba Blong Plante Trabol

23:12, 16; 24:2, 5, 6, 10-21

Ol man Jiu long Jerusalem “oli mekem wan strong promes” blong kilim Pol i ded. (Wok 23:12) Nating se i olsem, Jehova i wantem se Pol i go long Rom blong talemaot gud nius. (Wok 23:11) Be boe blong sista blong Pol i harem plan ya mo i go talemaot long hem, blong oli no kilim hem i ded. (Wok 23:16) ?Olsem wanem stori ya i givhan long yumi . . .

  • taem ol man oli traem agensem plan blong God?

  • blong tingbaot se God i save yusum eni rod blong halpem yumi?

  • blong gat strong tingting?