Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | ESRA 1-5

Jehova i Holem Ol Promes Blong Hem

Jehova i Holem Ol Promes Blong Hem
SOEM LONG

Jehova i promes se bambae tru wosip i stanap bakegen long tempol long Jerusalem. Be taem ol man Isrel oli aot long Babilon oli kambak, plante samting i hapen blong blokem olgeta. Wan samting se, king i mekem wan loa blong stopem wok blong bildim tempol. Plante man oli ting se wok ya i no save gohed bakegen.

 1. Samwe long 537 Bifo Kraes

  Sirus i mekem desisen blong bildim tempol bakegen

 2. 3:3

  Namba 7 manis

  Oli bildim olta, mo oli mekem sakrefaes

 3. 3:10, 11

  536 Bifo Kraes

  Oli putum fandesen

 4. 4:23, 24

  522 Bifo Kraes

  King Ataksekses i stopem wok ya

 5. 5:1, 2

  520 Bifo Kraes

  Sekaraea mo Hagae i pulum ol man blong oli gohed blong wok

 6. 6:15

  515 Bifo Kraes

  Oli finisim wok blong bildim tempol