Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | JENESIS 18-19

“Man Blong Jajem Olgeta Man Blong Wol” i Spolem Sodom Mo Gomora

“Man Blong Jajem Olgeta Man Blong Wol” i Spolem Sodom Mo Gomora

18:23-25, 32; 19:24, 25

?Yumi lanem wanem from samting we Jehova i mekem long Sodom mo Gomora?

  • Jehova bambae i neva letem ol rabis fasin oli stap olwe

  • Olgeta we bambae oli sef long taem blong jajmen, hemia olgeta we oli stap mekem samting we God i wantem. ​—Lu 17:28-30

ASKEM YU WAN SE: ‘?Ol rabis fasin long wol oli stap mekem mi mi harem nogud tumas?’ (2Pi 2:7) ‘?Ol samting we mi mekem evri dei, oli soemaot se mi stap mekem ol samting we Jehova i wantem?’