Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | ROM 9-11

Parabol Blong Tri Ya Olif

Parabol Blong Tri Ya Olif

11:16-26

?Ol defdefren haf blong tri ya olif oli pija blong wanem?

  • Tri: hemia samting we God i mekem i kamtru, tru long promes we hem i mekem wetem Ebraham

  • Stamba: hemia Jisas we i fas haf blong laen blong Ebraham

  • Ol han: hemia fulnamba blong olgeta we oli seken haf blong laen blong Ebraham

  • ‘Ol han we oli brok’: hemia ol man Jiu we oli no wantem Jisas

  • Branj we “God i joenem”: hemia olgeta we tabu spirit i makemaot, we oli no man Isrel

Olsem we Jehova i bin talem, tru long laen blong Ebraham, Jisas mo ol 144,000, bambae oli karem blesing i kam long “ol man blong ol neson.”—Ro 11:12; Je 22:18

?Mi mi lanem wanem taem mi luk promes we Jehova i mekem long laen blong Ebraham i kamtru?