Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | MATIU 12-13

Parabol Blong Gudfala Sid Mo Rabis Gras

Parabol Blong Gudfala Sid Mo Rabis Gras

Jisas i yusum parabol ya blong soemaot olsem wanem mo wetaem bambae hem i tekemaot wan smol grup blong man we i olsem gudfala kakae, hemia ol tabu Kristin. Wok ya i stat long yia 33.

13:24

‘Wan man i saksakem gudfala sid long garen blong hem’

  • Man blong planem sid: Jisas Kraes

  • Planem ol gudfala sid: Tabu spirit i makemaot ol disaepol blong Jisas blong oli go long heven

  • Garen: Olgeta man long wol

13:25

“Taem ol man oli slip, wan enemi i kam, i saksakem ol sid blong rabis gras”

  • Enemi: Setan

  • Ol man oli slip: Ol aposol oli ded

13:30

“Lego tufala i gru tugeta go kasem taem blong tekemaot kakae”

  • Gudfala sid: Ol tabu Kristin

  • Rabis gras: Ol giaman Kristin

‘Oli fasem ol rabis gras long bandel, mo biaen oli tekemaot ol wit’

  • Ol man blong wok/ol man blong tekemaot kakae: Ol enjel

  • Fasem ol rabis gras long bandel: Seraotem ol giaman Kristin long ol tabu Kristin

  • Karem kakae i go long haos: Ol tabu Kristin oli joen long Kristin kongregesen we i kam strong bakegen

Long taem blong tekemaot kakae, ?olsem wanem ol tru Kristin oli defren long ol giaman Kristin?

?Mining blong parabol ya i givhan long mi olsem wanem?