Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | MATIU 16-17

?Yu Yu Gat Tingting Blong Hu?

?Yu Yu Gat Tingting Blong Hu?

16:21-23

  • Nating we Pita i ting se hem i stap mekem i gud long Jisas, be Jisas i stretem tingting blong hem kwiktaem

  • Jisas i save se hemia i no taem blong “lukaot gud” long hem wan. Setan bambae i glad tumas sipos Jisas i slakem tingting blong hem long impoten taem ya

16:24

Jisas i talem tri samting we yu mas mekem blong folem tingting blong God. ?Trifala samting ya i minim wanem?

  • Blokem ol samting we yu yu wantem

  • Karem pos blong yu

  • Folem Jisas oltaem