Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | AESEA 52-57

Kraes i Harem Nogud From Yumi

Kraes i Harem Nogud From Yumi

‘Ol man oli lukluk nogud long hem. Oli ting se God nao i panisim hem, i kilim hem, mo i mekem hem i harem nogud’

53:3-5

  • Ol man oli lukluk nogud long Jisas mo oli jajem hem se hem i tok nogud long God. Sam man oli bilif se God i panisim hem, olsem se i mekem hem i kasem wan rabis sik

‘I plan blong Jehova se man ya i mas harem nogud, mo from samting we hem i mekem plan blong Jehova bambae i kamtru’

53:10

  • Jehova i harem nogud tumas taem ol man oli kilim Pikinini blong hem i ded. Be taem hem i luk we Pikinini blong hem i holemstrong long hem gogo i ded, hem i glad tumas. Ded blong Jisas i ansarem giaman tok blong Setan se ol man oli no save holemstrong long Jehova, mo i givhan bigwan long man we i tanem tingting from sin blong hem. Hemia i givhan blong ‘plan blong Jehova i kamtru’