Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

?Olsem Wanem Yu Save Rere from Memoriol?

?Olsem Wanem Yu Save Rere from Memoriol?

Stat long yia 2019, bambae yumi gat moa taem blong rere from Memoriol. Taem Memoriol i foldaon long wan dei blong wik, bambae yumi no gat miting blong Kristin Wok Mo Laef long wik ya. Mo taem i foldaon long wan wiken, bambae i nogat miting blong pablik tok mo Wajtaoa Stadi. ?Olsem wanem yu save yusum gud taem ya blong rere from Memoriol? Olsem ol fas Kristin, yumi mas gat wan gudfala plan blong rere from taem ya. (Lu 22:7-13; km 15/3 pej 1) Yumi evriwan i mas rerem hat blong yumi. ?Olsem wanem blong mekem samting ya?

Sam brata mo sista oli ridim mo tingting dip long Baebol riding we i stap long vas blong dei. Sam narafala oli ridim ol vas we oli stap insaed long bokis ya daon. Mo tu, samfala oli ridim bakegen ol Wajtaoa we oli tokbaot Memoriol, mo lav we Jehova mo Jisas i soemaot long yumi. Nomata wanem rod yu folem, i sua se bambae yu kam klosap moa long Jehova mo Jisas.