Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | 2 KORIN 1-3

Jehova i “Leftemap Tingting”

Jehova i “Leftemap Tingting”

1:3, 4

Wan rod we Jehova i yusum blong leftemap tingting blong yumi, hemia Kristin kongregesen. ?Yumi save mekem wanem blong halpem olgeta we oli stap harem nogud?

  • Yu lesin gud mo yu no katem toktok blong olgeta

  • “Krae wetem olgeta” we oli stap krae.—Ro 12:15

  • Yu save raetem wan kad, wan imel, o sanem wan teks mesej blong leftemap tingting blong olgeta.—w17.07 pej 13, bokis

  • Yu prea wetem olgeta mo from olgeta