Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | MATIU 27-28

Go Pulum Ol Man Oli Kam Disaepol—?From Wanem, Weples, Mo Olsem Wanem?

Go Pulum Ol Man Oli Kam Disaepol—?From Wanem, Weples, Mo Olsem Wanem?

28:18-20

?From Wanem? Jisas i kasem bigfala paoa we i kam long Jehova

?Weples? Jisas i givim oda long ol man blong hem blong oli go long “ol man blong olgeta neson” mo pulum olgeta oli kam disaepol

Wok blong tijim ol man blong oli folem ol samting we Jisas i talem i stap gohed yet

  • ?Olsem Wanem blong tijim ol narafala long ol tok blong Jisas?

  • ?Olsem Wanem blong halpem ol Baebol stadi blong yumi blong oli folem ol tijing blong Jisas?

  • ?Olsem Wanem blong halpem ol Baebol stadi blong yumi blong oli folem eksampol blong Jisas?