Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Prij mo Tij—Blong Pulum Man i Kam Disaepol

Prij mo Tij—Blong Pulum Man i Kam Disaepol

Jisas i givim oda long ol man blong hem blong oli go pulum ol man oli kam disaepol (Mt 28:19) Hemia i minim se yumi mas prij mo tijim ol man. Taswe i gud we wan wantaem yumi askem se: ‘?Olsem wanem mi save kam gud moa long wok ya blong pulum ol man oli kam disaepol?’

PRIJ

Yumi mas go lukaotem ol man we oli “glad” blong lesin, i bitim we yumi wet blong oli kam long yumi. (Mt 10:11) Taem yumi mekem wok blong prij, ?yumi stap tekem evri janis we yumi gat blong storian wetem ol man we yumi ‘mitim olgeta’? (Wok 17:17) Lidia i kam wan disaepol from we aposol Pol i traehad blong tekem evri janis blong prij.—Wok 16:13-15.

“Yu mas planem ol kakae long garen blong yu long moning, mo long sapa tu” (Pri 11:6)

WAJEM VIDEO YA “NO STOP NATING” BLONG PRIJ—TEKEM JANIS MO LONG HAOS WANWAN, BIAEN YU ASKEM OL KWESTIN YA:

  • ?Olsem wanem Samuel i soemaot se hem i stap traehad blong planem sid blong trutok evridei?

  • ?From wanem yumi mas gohed blong yusum ol defdefren rod blong prij?

  • ?Long ol samting we yu mekem evridei, yu save serem mesej blong kingdom wetem hu?

TIJ

Blong pulum ol man oli kam disaepol, yumi mas mekem moa i bitim we yumi givim ol magasin nomo long man. Yumi mas visitim olgeta bakegen mo mekem Baebol stadi wetem olgeta, blong givhan long olgeta blong oli gru long saed blong spirit. (1Ko 3:6-9) ?Be olsem wanem sipos traehad blong yumi blong tijim trutok blong Kingdom i no karem gudfala frut? (Mt 13:19-22) Yumi mas gohed blong lukaotem ol man we hat blong olgeta i olsem “gudfala graon.”—Mt 13:23; Wok 13:48.

““Mi mi planem kakae, Apolos i putum wota long hem, be God nao i stap mekem i gru” (1Ko 3:6

WAJEM VIDEO YA “NO STOP NATING” BLONG PRIJ—LONG OL PABLIK PLES MO PULUM MAN I KAM DISAEPOL, BIAEN YU ASKEM OL KWESTIN YA:

  • ?Olsem wanem Solomon mo Meri oli wotarem sid blong trutok we i stap long hat blong Esikel mo Abigel?

  • ?Wanem mak blong yumi long olgeta haf blong wok blong prij, we hemia i minim tu prij long ol pablik ples?

  • ?Olsem wanem yumi save traehad moa blong tijim ol narafala long trutok?