Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Yusum Gud Ol Tul Blong Tijim Man

Yusum Gud Ol Tul Blong Tijim Man

Wok blong pulum man i kam disaepol, i olsem we yu wokem wan haos. Blong wokem gud haos ya, yu mas lanem blong yusumgud ol tul. Taswe, yumi mas gat gudhan blong yusumgud stamba tul blong yumi, hemia Tok blong God. (2Ti 2:15) Yumi mas yusumgud ol buk mo video we oli stap long Tul Blong Tijim Man—wetem mak ya blong pulum man i kam disaepol. *

?Olsem wanem blong yusumgud ol tul we oli stap long Tul Blong Tijim Man? (1) Askem brata we i lukaot long grup blong prij blong i givhan long yu, (2) wok wetem wan pablisa o paenia we i gat ekspiriens, mo (3) gohed blong praktis. Taem yu gat gudhan blong yusum ol buk mo video ya, bambae yu glad moa long wok blong pulum man i kam disaepol, we i stap gohed yet tede.

OL MAGASIN

OL BUKLET

OL BUK

OL TRAKET

OL VIDEO

OL INVITESEN

OL KAD BLONG JW.ORG

^ par. 3 Sam buk oli no stap long Tul Blong Tijim Man, hemia from we oli wokem speseli blong wan grup blong man. Oli save yusum nomo long taem we i stret.