Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Ol Singsing Blong Yumi Oli Mekem Yumi Strong

Ol Singsing Blong Yumi Oli Mekem Yumi Strong

Pol mo Saelas i singsing blong presem Jehova taem tufala i stap long kalabus. (Wok 16:25) Tede tu i sem mak. Taem ol brata mo sista oli stap long kalabus long Sachsenhausen, long taem blong Nasi gavman, oli sing long ol singsing blong yumi. Mo tu, taem oli stap long kalabus long Saebiria. Ol eksampol ya oli soemaot se, ol singsing oli gat paoa blong leftemap tingting blong ol brata mo sista we oli fesem ol hadtaem.

Plante brata mo sista bambae oli gat niufala singbuk ya we nem blong hem “Singsing Long Jehova Wetem Glad” long lanwis blong olgeta. Taem yu kasem wan kopi blong singbuk ya, i gud yu lanem ol toktok blong hem long taem blong famle wosip, blong yu no fogetem. (Ef 5:19) Nao, taem yumi fesem ol hadtaem, tabu spirit bambae i givhan long yumi blong tingbaot bakegen ol singsing ya. Ol singsing blong yumi oli save givhan long yumi blong tingbaot hop blong fiuja. Oli save mekem yumi strong taem yumi fesem ol hadtaem. Be long ol gudtaem tu, ol gudfala toktok blong ol singsing ya oli save mekem se yumi “singsing long Jehova wetem glad” from we hat blong yumi i fulap long glad. (1Kr 15:16; Sam 33:1-3) !Taswe i gud we yumi sing long ol singsing ya oltaem!

WAJEM VIDEO YA WAN SINGSING WE I LEFTEMAP TINGTING, MO BIAEN YU ANSA LONG OL KWESTIN YA:

  • ?Wanem i pulum Brata  Frost blong i wokem wan singsing?

  • ?Olsem wanem singsing ya i mekem ol brata we oli stap long kalabus long Sachsenhausen oli strong?

  • ?Olsem wanem ol singsing ya oli save givhan long yumi evridei?

  • ?Weswan long ol singsing ya we yu wantem lanem blong yu no fogetem?