Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Niufala Rod Blong Statem Storian

Niufala Rod Blong Statem Storian

Naoia, i gat wan niufala haf long las pej blong Wajtaoa we yumi givimaot long wok blong prij, nem blong hem, “?Baebol i Talem Wanem?” Haf ya i soemaot rod blong statem storian long ol defdefren samting we Baebol i tokbaot. Oli raetem long sem fasin olsem ol traket. Fastaem i gat wan kwestin blong pulum man blong talemaot tingting blong hem. Afta, i gat ansa we Baebol i givim mo narafala samting we yumi save storian long hem.

Plante taem, ol gudfala storian oli save mekem se man i wantem stadi Baebol. I gud yu yusum niufala rod ya blong givhan long plante moa man we oli hanggri yet from Tok blong God.Mat. 5:6.

?OLSEM WANEM BLONG YUSUM?

  1. Yu askem long man blong haos blong i talem tingting blong hem long wan kwestin

  2. Yu lesin long ansa blong hem mo talem tangkiu

  3. Yu ridim vas long “Samting We Baebol i Talem,” mo yu askem long man blong i talem tingting blong hem long vas ya. Sipos i gat taem, yu gohed blong storian long wan “Narafala Samting We Yumi Lanem Long Baebol.”

  4. Yu givim magasin

  5. Yu mekem plan blong gobak bakegen mo tokbaot narafala kwestin long pej ya