Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Ol Samting Blong Tingbaot Long Asembli

Ol Samting Blong Tingbaot Long Asembli

Long asembli blong tri dei, yumi wantem soemaot se yumi lavem God mo ol man raonabaot long yumi, olsem yumi mekem long ol narafala taem. (Mat 22:37-39) Fas Korin 13:4-8 i tokbaot lav ya, se: “Man we i stap lavem man, tingting blong hem i longfala, mo hem i gat sore . . . Hem i no save jikim man, mo i no save tingbaot hem nomo. Hem i no save kros kwik. . . . Fasin ya we oltaem man i lavem man, bambae i no save finis samtaem.” Taem yu wajem video ya Ol Samting Blong Tingbaot Long Asembli, yu traem makem sam samting we yu save mekem blong soemaot lav long ol narafala long asembli.

?YU SAVE SOEMAOT LAV OLSEM WANEM . . .

  • taem yu blokem ol jea?

  • jes bifo we miusik i stat?

  • long ples we yu slip long hem?

  • taem yu volontia?