Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 KAMGUD MOA LONG WOK BLONG PRIJ

Spesel Wok Blong Givimaot Pepa Blong Singaot Man i Kam Long Asembli

Spesel Wok Blong Givimaot Pepa Blong Singaot Man i Kam Long Asembli

Evri yia, taem asembli blong tri dei i stap kam klosap, yumi tingbaot ol gudfala save blong Baebol we bambae yumi kasem. Yumi wantem se plante narafala tu oli kasem ol gudfala samting ya we Jehova i givim, taswe yumi singaot olgeta oli kam joen wetem yumi. (Sam 34:8) Ol elda bambae oli mekem gudfala plan blong givimaot evri pepa we kongregesen i kasem.

OL SAMTING BLONG TINGBAOT

  • ?Wanem stret taem blong asembli we mi bambae mi go long hem?

  • ?Wetaem spesel wok ya i stat long ples blong mi?

  • ?Wanem stret taem blong ol miting blong prij?

  • ?Bambae mi traehad blong kasem wanem mak long spesel wok ya?

  • ?Mi save singaot hu?

?BAMBAE YU TALEM WANEM?

Afta we yu sekhan mo talem halo, maet yu talem se:

“Mifala i stap joen long wan spesel wok we i gohed long fulwol, blong singaot ol man oli kam long tri dei asembli blong mifala. Long pepa ya, oli makem stret dei, taem, mo ples we asembli i stap long hem. I gud tumas sipos yu save kam joen wetem mifala.”

GIVHAN MOA LONG MAN WE I INTRES

Yumi traehad blong singaot olgeta man oli kam long asembli, be yumi mas rere tu blong givhan moa long ol man we oli intres.

Long wiken, yu save givim magasin wetem pepa blong singaot ol man.