Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 OL GUDGUDFALA SAMTING LONG BAEBOL | REVELESEN 7-9

Jehova i Blesem Wan Bigfala Hip Blong Ol Man

Jehova i Blesem Wan Bigfala Hip Blong Ol Man

7:9, 14-17

?From wanem Jehova i blesem wan bigfala hip blong ol man?

  • Oli stap “stanap long fored blong bigfala jea blong [Jehova],” oli sapotem fulwan hae rul blong Jehova

  • Oli werem “waet klos,” blong soemaot se oli klin mo oli stret blong stanap long fored blong Jehova from we oli bilif long sakrefaes blong Kraes

  • Oli stap mekem tabu wok “long dei mo long naet,” oltaem oli strong blong wosipim Jehova

?Mi mi mas mekem wanem blong joen long bigfala hip blong ol man ya?