Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Graon i “Solemdaon Reva”

Graon i “Solemdaon Reva”

Longtaem bifo, ol haeman blong gavman oli stap halpem ol man blong Jehova. (Esr 6:1-12; Est 8:10-13) Tede tu, yumi luk we “graon,” hemia sam man no sam grup long wol ya we oli gat paoa, oli solemdaon “reva” blong fasin agens we “bigfala algita” ya Devel Setan i mekem. (Re 12:16) Samtaem Jehova, we i “God blong sevem man,” i yusum ol rula blong wol ya blong sevem ol man blong hem.—Sam 68:20; Pro 21:1.

?Be olsem wanem sipos oli putum yu long kalabus from bilif blong yu? Yu neva mas fogetem se Jehova i stap lukaotgud long yu. (Je 39:21-23; Sam 105:17-20) Yu save sua se bambae yu kasem pei from bilif blong yu, mo fasin blong yu blong stanap strong i save leftemap tingting blong ol brata sista raon long wol.—Fil 1:12-14; Re 2:10.

WAJEM VIDEO YA OL BRATA LONG KORIA OLI KAMAOT LONG KALABUS, MO BIAEN YU ANSA LONG OL KWESTIN YA:

  • ?From wanem plante brata blong yumi long Saot Koria oli kalabus long ol yia we i pas?

  • ?Wanem ol desisen we kot i mekem blong letem sam brata blong yumi oli kamaot eli long kalabus?

  • ?Olsem wanem yumi save halpem ol brata blong yumi raon long wol we oli stap kalabus naoia from bilif blong olgeta?

  • ?Olsem wanem yumi save yusumgud fasin fri we yumi gat naoia?

  • ?Hu nao i mekem se yumi stap winim ol kot kes?

?Mi mi stap yusum fasin fri blong mi olsem wanem?