Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Ol Fastok

Ol Fastok

●○○ PRIJ

Kwestin: ?Weples yumi save faenem gudfala advaes blong gat wan hapi laef?

Vas: Sam 1:1, 2

Nekis Taem: ?Mane mo ol sas samting oli save mekem man i haremgud?

○●○ FAS VISIT

Kwestin: ?Mane mo ol sas samting oli save mekem man i haremgud?

Vas: 1Ti 6:9, 10

Nekis Taem: ?Wanem gudfala frut i kamaot taem man i gohed blong mekem ol gudfala fasin?

○○●SEKEN VISIT

Kwestin: ?Wanem gudfala frut i kamaot taem man i gohed blong mekem ol gudfala fasin?

Vas: Pro 17:22

Nekis Taem: ?Olsem wanem wan famle i save stap glad nating se i gat ol trabol?