Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LAEF BLONG OL KRISTIN

Traem Kamgud Moa—Halpem Olgeta We Oli ‘Stret Blong Kasem Laef’ Blong oli Kam Disaepol

Traem Kamgud Moa—Halpem Olgeta We Oli ‘Stret Blong Kasem Laef’ Blong oli Kam Disaepol

?FROM WANEM I IMPOTEN?: Jehova i mekem sid blong trutok i gru long hat blong olgeta we oli “stret blong kasem laef we i no save finis.” (Wok 13:48; 1Ko 3:7) Taem yumi halpem olgeta we oli glad blong folem samting we oli lanem, yumi stap wok wetem Jehova. (1Ko 9:26) Ol Baebol stadi oli mas kasemsave se taem wan Kristin i baptaes, hem i save kasem laef we i no save finis. (1Pi 3:21) Yumi halpem olgeta blong oli kam ol disaepol, taem yumi tijim olgeta blong oli mekem ol jenis long laef blong olgeta, oli prij mo tij, mo blong oli givim laef blong olgeta i go long Jehova.—Mt 28:19, 20.

?OLSEM WANEM BLONG MEKEM?:

  • Givhan long ol Baebol stadi blong oli tingbaot se mak blong stadi, hemia se oli mas “save” Jehova mo mekem hem i glad.—Jon 17:3

  • Halpem olgeta blong oli lego ol rabis fasin mo ol rabis fren, nao oli save gohed gud long trutok.

  • Mekem bilif blong olgeta i strong mo leftemap tingting blong olgeta, bifo mo afta we oli baptaes.—Wok 14:22

WAJEM VIDEO YA JEHOVA BAMBAE I HALPEM YU, MO BIAEN YU ANSA LONG OL KWESTIN YA:

  • ?Wanem i save mekem man i fraet blong givim laef blong hem mo tekem baptaes?

  • ?Olsem wanem ol elda oli save halpem ol Baebol stadi blong oli gohed gud long saed blong spirit?

  • ?Aesea 41:10 i tijim wanem long saed blong Jehova?

  • ?Wanem ol fasin we oli save halpem yumi blong mekem wok blong Jehova nating se yumi sinman?

?Olsem wanem yumi wok wetem Jehova blong pulum ol man oli kam disaepol?