Revelesen (Ol Samting we Jon i luk) 19:1-21

  • Yumi presem Jah from ol jajmen blong hem (1-10)

    • Smol Sipsip i mared (7-9)

  • Man we i sidaon long wan waet hos (11-16)

  • Bigfala kakae blong God (17, 18)

  • Wael animol i lus (19-21)

19  Afta long samting ya, mi harem olsem voes blong wan bigfala hip blong ol man long heven. Oli talem se: “!Yumi presem Jah!*+ Rod blong sevem man, glori, mo paoa i blong hem nomo,  from we ol jajmen blong hem oli tru mo oli stret.+ Hem i panisim bigfala prostitut ya we i stap mekem wol i kam nogud long ol doti fasin blong seks* we hem i stap mekem. Mo hem i panisim woman ya blong pembak blad blong ol slef blong hem we i stap long han blong hem.”+  Nao stret long taem ya, olgeta oli singaot wan moa taem se: “!Yumi presem Jah!*+ Mo smok blong faea we i stap bonem woman ya, i stap go antap gogo i no save finis.”+  Nao ol 24 elda ya+ wetem fofala laef samting ya+ oli foldaon mo oli wosipim God ya we i sidaon long tron* ya, mo oli talem se: “!Amen! !Yumi presem Jah!”*+  Mo wan voes i kamaot long tron ya, i talem se: “Yufala evriwan ol slef blong God we yufala i fraet* long hem, yes yufala ol haeman mo yufala we i no gat nem,+ yufala i mas presem God blong yumi.”+  Nao mi harem olsem voes blong wan bigfala hip blong ol man, mo olsem noes blong plante wota, mo olsem noes blong ol bigfala tanda. Oli talem se: “!Yumi presem Jah,*+ from we Jehova* God blong yumi, God Ya We i Gat Olgeta Paoa,+ hem i stat blong rul olsem king!+  Yumi mas harem gud mo yumi mas glad, mo yumi givim glori long hem, from we i taem nao blong Smol Sipsip i mared, mo waef blong hem i rere finis blong mared.  Yes, woman ya i kasem raet blong werem klos we oli wokem long gudfala kaliko ya linen we i klin gud mo i saen, from we kaliko ya linen, i minim ol samting we ol tabu man oli mekem, we oli stret.”+  Nao hem i talem long mi se: “Yu raetemdaon tok ya: Olgeta ya we God i invaetem olgeta long kakae blong mared blong Smol Sipsip,+ oli glad.” Mo hem i talem long mi bakegen se: “Ol tok ya oli blong God, mo oli tru.” 10  Nao mi mi foldaon i godaon long leg blong hem blong wosipim hem. Be hem i talem long mi se: “!Yu no mekem olsem!+ Mi tu mi wan slef nomo olsem yu mo ol brata blong yu we oli gat wok ya blong givim witnes long saed blong Jisas.+ !Yu mas wosipim God nomo!+ Hemia from we ol profet tok oli blong givim witnes long saed blong Jisas.”+ 11  Nao mi luk heven i open, !mo luk! i gat wan waet hos.+ Mo man we i sidaon long hem, nem blong hem, Man We Yu Save Trastem,+ mo Man We i Talem Trutok.+ Hem i jajem man long stret fasin, mo faet we hem i stap mekem i stret.+ 12  Ae blong hem i olsem faea we i laet,+ mo long hed blong hem i gat plante smol hat blong king.* Hem i gat wan nem we oli raetem long hem, we hem nomo i save, be ol narafala nogat. 13  Mo hem i werem wan klos we i gat blad long hem, mo oli stap singaot hem long nem ya se, Tok+ Blong God. 14  Ol ami long heven tu oli stap folem hem long ol waet hos, mo oli werem waet klos we oli wokem long gudfala kaliko ya linen we i klin gud. 15  Mo wan longfala naef blong faet we i sap i kamaot long maot blong hem, mo hem i yusum naef+ ya blong kilim ol man blong ol nesen. Mo bambae hem i olsem man blong lukaot long sipsip, we i yusum wan stik we oli wokem long aean,+ blong rul long olgeta. Mo hem i stanstanap long ples blong mekem waen, we hemia bigfala kros blong God Ya We i Gat Olgeta Paoa.+ 16  Hem i gat wan nem we oli raetem long klos blong hem, stret long leg blong hem antap olgeta. Nem ya i se King blong ol king, mo Masta blong ol masta.+ 17  Nao mi luk wan enjel i stap stanap long san. Hem i singaot bigwan, i talem long ol pijin we oli stap flae olbaot long skae se: “Yufala i kam long ples ya, yufala i kam wanples blong joen long bigfala kakae blong God,+ 18  nao yufala i save kakae mit blong bodi blong ol king, mo blong ol komanda blong ami, mo blong ol strong man,+ mo blong ol hos, mo blong ol man we oli sidaon long olgeta,+ mo blong olgeta man, hemia olgeta we oli fri mo olgeta we oli slef, olgeta we oli haeman mo olgeta we oli no gat nem.” 19  Nao mi luk wael animol mo ol king blong wol wetem ol ami blong olgeta, oli kam wanples blong faet agensem man we i stap sidaon long hos mo ol ami blong hem.+ 20  Be hem i holem wael animol mo giaman profet ya. Giaman profet+ ya nao i mekem ol bigfala saen long fes blong wael animol ya, blong lidim ol man we oli kasem mak blong wael animol+ mo olgeta we oli wosipim pija blong hem,+ oli go krangke. Nao man ya i slingim tufala we tufala i laef nomo, i go long bigfala lek blong faea, we salfa i stap laet long hem.+ 21  Be ol narafala, longfala naef blong faet we i kamaot long maot blong man ya we i sidaon long hos, i kilim olgeta oli ded.+ Nao ol pijin oli kakae mit blong bodi blong olgeta, gogo oli fulap gud long hem.+

Ol futnot

NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.
Grik: por·nei′a. Yu luk Diksonari.
NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.
NT: “jea blong king.”
NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.
NT: “tinghevi.”
NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.
Yu luk Ap. A5.
NT: “ol samting we oli putum long hed blong king.”