Fas Leta i go long Tesalonaeka 5:1-28

  • Dei blong Jehova bambae i kam (1-5)

    • “!I gat pis mo seftaem!” (3)

  • Stap wekap, yusum gud tingting blong yumi (6-11)

  • Gudfala toktok we i pulum man blong mekem samting (12-24)

  • Lastok blong talem tata (25-28)

5  Ol brata, i no nid blong mi raetem wan samting i kam long yufala long saed blong ol taem mo ol sisen.  Yufala i savegud se dei blong Jehova*+ bambae i kam stret olsem man blong stil i kam long naet.+  Long taem we ol man oli stap talem se: “!I gat pis mo seftaem!” bambae oli sek we bigfala trabol i kam wantaem nomo blong spolem olgeta.+ Trabol ya bambae i olsem soa we wan woman i harem taem hem i rere blong bonem pikinini, mo bambae ol man ya oli no save ronwe nating long trabol ya.  Be yufala ol brata, yufala i no stap long tudak, blong bambae yufala i sek nogud long dei ya, olsem we man we i stap stil i sek nogud taem delaet i kam.  Yufala evriwan i pikinini blong laet mo yufala i pikinini blong delaet.+ Yumi no man blong naet mo yumi no man blong tudak.+  Taswe, i no stret we yumi stap slip olsem ol narafala man.+ Be i gud yumi stap wekap+ mo yumi yusum gud tingting blong yumi.+  Olgeta we oli slip, oli stap slip long naet, mo olgeta we oli drong, oli stap drong long naet.+  Be yumi ya we yumi man blong delaet, yumi mas yusum gud tingting blong yumi, mo yumi mas werem bilif mo lav olsem wan aean klos we i kavremap jes blong yumi, mo hop ya se God bambae i sevem yumi olsem hat blong faet,+  from we God i jusum yumi, i no blong panisim yumi, be blong i sevem yumi+ tru long Masta blong yumi Jisas Kraes. 10  Hem i ded blong sevem yumi,+ nao nating sipos yumi stap wekap no yumi slip finis,* be bambae yumi stap wetem hem.+ 11  From samting ya, yufala i mas gohed blong leftemap tingting blong yufala,* mo yufala i mas givgivhan long yufala blong mekem yufala i strong,+ olsem we yufala i stap mekem naoia. 12  Ol brata, mifala i askem long yufala blong yufala i respektem olgeta ya we oli stap wok had long medel blong yufala, mo oli stap lidim yufala long ol wok blong Masta, mo oli stap givim advaes long yufala. 13  Yufala i mas lavem olgeta mo yufala i mas gat bigfala ona long olgeta from wok we oli mekem.+ Mo yufala i mas joen gud we pis i stap long medel blong yufala.+ 14  Mo tu, mifala i talem strong long yufala ol brata se, yufala i mas givim woning* long olgeta we oli no stap folem ol oda,+ mo yufala i mas toktok blong leftemap tingting blong olgeta we oli harem nogud,* mo yufala i mas givhan long olgeta we oli no strong, mo yufala i mas gat longfala tingting long evriwan.+ 15  Yufala i mas lukaot se i no gat wan long yufala i givimbak fasin nogud we narafala i mekem long hem,+ be yufala i mas traehad oltaem blong mekem i gud long yufala mo long ol narafala man tu.+ 16  Yufala i mas glad oltaem.+ 17  Yufala i mas prea oltaem.+ 18  Yufala i mas talem tangkiu from evri samting.+ Hemia nao wil blong God, from we yufala i man blong Kraes Jisas. 19  Yufala i no mas kilim i ded faea blong spirit.+ 20  Yufala i no mas daonem tok we ol profet oli talem.+ 21  Yufala i mas traem olgeta samting fastaem,+ nao yufala i save holemtaet ol samting we oli gud. 22  Yufala i mas stap longwe long enikaen fasin we i rabis.+ 23  Mifala i prea se God blong pis bambae i mekem yufala i klin fulwan. Mo ol brata, mifala i prea se long evri samting, spirit mo sol* mo bodi blong yufala i stap klin mo i stap gud long taem we Masta blong yumi Jisas Kraes, i stap.*+ 24  Man ya we i singaot yufala, hem i holem tok blong hem, bambae hem i mas mekem samting ya. 25  Ol brata, yufala i gohed blong prea from mifala.+ 26  I gud yufala i talem halo long olgeta brata wetem holi kis. 27  Mi mi givim impoten wok ya long yufala long nem blong Masta, blong yufala i mas ridim leta ya long olgeta brata.+ 28  Prea blong mi se Masta blong yumi Jisas Kraes i gohed blong kaen long yufala.

Ol futnot

Yu luk Ap. A5.
NT: “slip long ded.”
NT: “blong mekem yufala i harem gud.”
NT: “givim advaes.”
NT: “olgeta we tingting blong olgeta i foldaon.”
NT: “laef.” Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.