2 Tesalonaeka 3:1-18

  • Gohed blong prea (1-5)

  • Woning agensem olgeta we oli no folem oda (6-15)

  • Lastok blong talem tata (16-18)

3  Ol brata, hemia lastok blong mi. Plis yufala i gohed blong prea from mifala, blong tok blong Jehova* i save goaot kwik long evri ples, mo blong ol man oli save leftemap tok ya olsem we yufala i stap mekem.  Mo yufala i prea tu blong God i tekemaot mifala long han blong ol rabis man mo ol man blong spolem man, from we i no evri man we oli gat bilif.  Be Masta i stap holem tok blong hem, mo hem bambae i mekem yufala i strong, mo i protektem yufala long Man ya we i rabis.*  Mo mifala ol man blong Masta, mifala i trastem yufala se yufala i stap mekem ol samting we mifala i talem, mo bambae yufala i gohed blong mekem olsem.  Mifala i prea se Masta i givhan long yufala blong yufala i lavem God mo blong yufala i stanap strong from Kraes.  Ol brata, long nem blong Masta blong yumi Jisas Kraes, mifala i givim advaes long yufala naoia se yufala i mas kamaot long evri brata we oli no stap wokbaot folem oda, mo oli no stap folem ol samting* we yufala i* lanem long mifala.  Yufala i save finis samting we yufala i mas mekem blong folem fasin blong mifala, from we taem mifala i stap wetem yufala, fasin blong mifala i no olbaot,  mo mifala i no askem long yufala blong yufala i givim kakae long mifala, we mifala i no pem.* Be mifala i wok had long dei mo long naet we mifala i stap taetem bun blong mifala, blong yufala i no spenem mane blong yufala blong givhan long mifala, nao long rod ya mifala i no kam wan baden long yufala.  Mifala i gat raet blong askem sam samting long yufala, be mifala i no mekem from we mifala i wantem soemaot eksampol blong yufala i folem. 10  Taem mifala i stap wetem yufala, mifala i stap talem strong long yufala se: “Sipos wan man i no wantem wok, hem i no mas kakae.” 11  Mifala i harem se sam long yufala oli no stap wokbaot folem oda, mo oli no wok nating, be oli stap pusum nus blong olgeta long ol samting we i no bisnes blong olgeta. 12  Long nem blong Masta Jisas Kraes, mifala i tok strong blong wonem olgeta se oli mas lukluk long prapa bisnes blong olgeta nomo mo oli mas wok had blong kasem kakae blong olgeta. 13  Ol brata, long saed blong yufala, yufala i no mas les blong mekem ol samting we i stret. 14  Be sipos wan man i no obei long tok we mifala i raetem long leta ya, yufala i makemgud hem mo yufala i stop blong joen wetem hem, nao samting ya bambae i mekem hem i sem. 15  Be yufala i no mas luk hem olsem wan enemi, yufala i mas gohed blong givim advaes long hem olsem we hem i wan brata. 16  Mifala i prea se long evri rod, Masta blong pis i givim pis long yufala oltaem. Mifala i prea se Masta i stap wetem yufala evriwan. 17  Mi Pol mi talem halo long yufala, mo mi nomo mi raetem tok ya. Tok ya i soemaot we leta ya i blong mi stret. Hemia fasin blong mi blong raet. 18  Prea blong mi se Masta blong yumi Jisas i gohed blong kaen long yufala evriwan.

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
Hemia Setan.
NT: “ol tijing.”
MNT: “we oli.”
NT: “we i fri nomo.”