1 Tesalonaeka 2:1-20

  • Wok blong prij we Pol i mekem long Tesalonaeka (1-12)

  • Ol man Tesalonaeka oli akseptem tok blong God (13-16)

  • Pol i wantem tumas blong go luk ol man Tesalonaeka (17-20)

2  Ol brata. Yufala i save we long taem ya we mifala i kam visitim yufala, visit blong mifala i no blong nating, i gat frut blong hem.  Yufala i save we long Filipae, ol man oli mekem mifala i safa, mo oli mekem i nogud long mifala. Be nating se i olsem, God i mekem tingting blong mifala i strong* blong mifala i kam talemaot gud nius blong hem long yufala, long fes blong plante man we oli agens long tok ya.*  Ol advaes we yufala i harem long mifala, oli no kamaot long sam krangke tingting no long sam tingting we i doti, mo mifala i no traem blong trikim yufala,  be God i luklukgud long laef blong mifala, mo hem i luk se mifala i stret blong talemaot gud nius ya, taswe mifala i toktok blong mekem God ya we i stap luklukgud long hat blong mifala, i glad, be i no blong mekem man i glad.  Yufala i save se taem mifala i kam luk yufala, mifala i neva tok swit long yufala, mo mifala i neva kam luk yufala from we mifala i kavetem sam samting blong yufala, nogat. !God i witnes se tok ya i tru!  Mo mifala i no traem blong mekem ol man oli leftemap mifala, nomata se yufala no ol narafala man. Be mifala i aposol blong Kraes, taswe sipos mifala i wantem, mifala i save mekem yufala i spenem mane blong yufala blong givhan long mifala, nao mifala i kam wan baden long yufala.  Be mifala i mekem i defren, mifala i kaen long yufala olsem wan mama we i stap fidim bebi blong hem we hem i lavem tumas.  Mifala i lavem yufala tumas, taswe mifala i glad blong talemaot gud nius blong God long yufala mo blong givim laef* blong mifala, blong givhan long yufala. Mifala i mekem olsem from we yufala i besfren blong mifala.  Ol brata, yufala i save finis se mifala i stap wok had mo mifala i stap taetem bun blong mifala. Mifala i wok long dei mo long naet, blong mekem se taem mifala i talemaot gud nius blong God long yufala, bambae yufala i no spenem mane blong yufala blong givhan long mifala, olsemia mifala i no kam wan baden long yufala. 10  Yufala i witnes blong mifala, mo God tu i witnes blong mifala se fasin we mifala i mekem long yufala ol man blong bilif, hem i tabu, i stret gud, mo i no gat poen long hem. 11  Yufala i savegud we mifala i stap gohed blong toktok blong pulum yufala evriwan, mo mifala i stap leftemap tingting blong yufala evriwan, mo mifala i stap givim advaes long yufala evriwan, stret olsem wan papa i stap mekem long ol pikinini blong hem. 12  Mifala i mekem olsem blong yufala i gohed blong wokbaot stret olsem we God i wantem. God ya i stap singaot yufala blong yufala i kam long Kingdom blong hem, mo blong givim haenem long yufala. 13  Taswe mifala i talem tangkiu long God evritaem, from we taem mifala i talemaot tok blong God long yufala, yufala i akseptem. Yufala i no tekem olsem we i tok blong man nomo, be yufala i kasemgud se hem i tok blong God. Tok ya i stap wok tu long laef blong yufala ya we i bilif. 14  Ol brata, yufala i stap folem fasin blong kongregesen blong God long Judia we i joen wetem Kraes Jisas, from we ol man ples blong yufala oli spolem yufala stret olsem we ol man Jiu oli stap spolem olgeta long Judia. 15  Olgeta ya oli kilim Masta Jisas mo ol profet mo oli stap ronem mo kilim yumi. Mo oli no stap mekem God i glad, be oli agensem samting we i save givhan long ol man. 16  Oli mekem olsem taem oli traem blong blokem mifala blong mifala i no toktok long ol man blong ol narafala neson, blong God i sevem olgeta. Long fasin ya, oltaem oli stap ademap sin blong olgeta. Be saye, kros blong God i kasem olgeta. 17  Ol brata, taem ol man oli fosem mifala blong lego yufala blong smoltaem, (mifala i no stap wetem yufala, be hat blong mifala i stap wetem yufala), mifala i mekem evri samting we mifala i naf blong mekem, blong kam luk yufala from we mifala i wantem tumas blong luk yufala* bakegen. 18  Taswe mifala i wantem kam luk yufala, yes, mi Pol, mi traem tu taem finis, be Setan i stap blokem rod blong mifala. 19  ?Yufala i ting se mifala i putum tingting blong mifala long wanem? ?Wanem samting i mekem mifala i stap glad? ?Wanem praes* we mifala i save flas from long fes blong Masta blong yumi Jisas, long taem we hem i stap?* Yufala ya nao. 20  Yes, mifala i flas mo mifala i glad from yufala.

Ol futnot

NT: “mekem mifala i no fraet.”
MNT: “long fes blong plante man we oli traehad blong agensem tok ya.”
NT: “sol.”
PT: “luk fes blong yufala.”
PT: “hat blong king.”
Yu luk Diksonari long tok ya, “Taem Jisas i Stap.”