1 Jon 2:1-29

  • Jisas, wan sakrefaes blong kavremap ol sin (1, 2)

  • Gohed blong folem ol loa blong God (3-11)

    • Olfala loa mo niufala loa (7, 8)

  • Risen blong raetem tok ya (12-14)

  • Yufala i no mas lavem wol (15-17)

  • Woning long saed blong man we i agensem Kraes (18-29)

2  Ol smol pikinini blong mi, mi mi stap raetem ol tok ya long yufala, blong yufala i no mekem sin. Be sipos wan man i mekem wan sin, yumi gat wan man blong halpem yumi,* hemia stret man ya Jisas Kraes we i stap wetem Papa.  Mo hem i sakrefaes ya we i blong kavremap ol sin blong yumi,* be i no blong yumi nomo, i blong olgeta man long wol tu.  Sipos yumi gohed blong folem ol loa blong hem, hemia nao wan rod blong yumi kasem save se yumi save hem.  Man we i talem se: “Mi mi save Jisas,”* be hem i no stap folem ol loa blong hem, man ya i man blong giaman, mo trutok i no stap long hem.  Be taem man i folem ol tok blong hem, samting ya i soemaot se hem i rili lavem God. Sipos yumi mekem olsem, bambae yumi save se yumi joen long hem.  Sipos wan man i stap talem se hem i joen long hem, hem i mas gohed blong mekem sem samting olsem we Jisas i mekem.  Ol gudfala fren. Loa we mi stap raetem i kam long yufala, hem i no wan niufala loa, be hem i wan olfala loa we yufala i harem long stat finis. Olfala loa ya, hemia tok we yufala i harem finis.  Be i tru, loa ya we mi stap raetem i kam long yufala, hem i wan niufala loa tu, wan loa we hem i bin folem mo yufala tu i folem, from we tudak i stap go blong lus mo laet ya we i prapa wan i stap saen finis.  Man we i talem se hem i stap long laet, be hem i no laekem nating brata blong hem, hem i stap long tudak yet. 10  Man we i lavem brata blong hem, hem i stap long laet, mo i no gat samting i save mekem hem i foldaon. 11  Be man we i no laekem nating brata blong hem, hem i stap long tudak mo i stap wokbaot long tudak, mo hem i no save weples hem i stap go long hem, from we tudak i mekem ae blong hem i blaen finis. 12  Ol smol pikinini, mi stap raetem tok ya i kam long yufala, from we God i fogivim ol sin blong yufala finis, mo hem i mekem olsem from nem blong hem.* 13  Ol papa, mi stap raetem tok ya i kam long yufala, from we naoia yufala i save man ya we i stap fastaem finis, taem we wol ya i no stap yet. Ol yangfala man, mi stap raetem tok ya i kam long yufala, from we yufala i winim finis Man ya we i rabis.* Ol pikinini, mi raet i kam long yufala, from we naoia yufala i save Papa. 14  Ol papa, mi raet i kam long yufala, from we naoia yufala i save man ya we i stap fastaem finis, taem we wol ya i no stap yet. Ol yangfala man, mi raet i kam long yufala, from we yufala i strong, mo from we tok blong God i stap long hat blong yufala, mo from we yufala i winim finis Man ya we i rabis.* 15  Yufala i no mas lavem wol mo ol samting we oli stap long hem. Sipos man i lavem wol, hem i no lavem Papa, 16  from we evri samting we oli stap long wol, olsem ol samting we bodi i wantem, mo ol samting we ae i wantem, mo fasin ya we man i flas from ol samting we hem i gat mo i soemaot,* oli no kamaot long Papa, be oli kamaot long wol. 17  Mo tu, wol ya wetem evri samting blong hem we ol man oli wantem tumas, oli stap lus. Be man we i mekem samting we God i wantem, hem i no save lus samtaem. 18  Ol pikinini, smoltaem nomo i stap. Yufala i harem finis se man we i agensem Kraes i stap kam, mo naoia, plante long olgeta oli kamtru finis, taswe yumi save se smoltaem nomo i stap. 19  Bifo olgeta ya oli stap wetem yumi, be oli aot long yumi finis, from we oli no ol fren blong yumi.* Sipos oli fren blong yumi, bambae oli stap yet wetem yumi. Be from we oli gowe long yumi, i klia se oli no ol fren blong yumi. 20  Be yufala, God Ya We i Tabu i makemaot yufala mo yufala evriwan i gat save. 21  Mi mi raet i kam long yufala, i no from we yufala i no save trutok. Be mi raet from we yufala i save trutok, mo from we giaman tok i no save kamaot long trutok. 22  Oraet, ?hu i man blong giaman? Man we i stap talem se Jisas i no Kraes, hem nao i man blong giaman. Man we i agensem Kraes, hem i tanem baksaed long Papa mo long Pikinini. 23  Man we i tanem baksaed long Pikinini, Papa i no glad long hem. Be man we i talemaot se hem i bilif long Pikinini, Papa i glad long hem. 24  Be long saed blong yufala, tok we yufala i harem long stat finis, i mas stap oltaem long hat blong yufala. Sipos tok ya we yufala i harem fastaem i stap oltaem long hat blong yufala, bambae yufala tu i joen oltaem long Pikinini mo long Papa. 25  Mo hemia promes blong hem long yumi: Laef ya we i no save finis. 26  Mi mi raetem ol samting ya i kam long yufala blong tokbaot olgeta ya we oli stap traem blong pulum yufala i go krangke. 27  Mo long saed blong yufala, God i makemaot yufala long tabu spirit mo spirit ya i stap long yufala, taswe yufala i no nidim wan man blong i tijim yufala. Be God i yusum spirit ya blong tijim yufala long evri samting, mo hem i tru, hem i no giaman. Taswe yufala i mas gohed blong stap joen long hem olsem we spirit i tijim yufala blong mekem. 28  Ol smol pikinini, yufala i mas gohed blong stap joen long hem, nao taem hem i kam long klia ples, bambae yumi no fraet blong toktok, mo bambae yumi no sem nao yumi haed long hem taem hem i stap.* 29  Sipos yufala i save se hem i wan stret man, yufala i save tu se evri man we oli mekem samting we i stret, oli pikinini blong hem.

Ol futnot

NT: “yumi gat wan man we i toktok long bihaf blong yumi.”
NT: “hem i wan sakrefaes blong stretem sin.”
PT: “hem.”
Hemia Jisas.
Hemia Setan.
Hemia Setan.
NT: “mo fasin ya we man i tok flas from ol samting we hem i gat.”
NT: “oli no blong yumi.”
Yu luk Diksonari long tok ya, “Taem Jisas i Stap.”