Go long ol haf insaed long hem

Jekob—Wan Man Blong Mekem Pis

Traem luk ol samting we Jekob i mekem, blong hem i save gat pis wetem ol narafala. Stori ya i kamaot long Jenesis 26:12-24; 27:41–28:5; 29:16-29; 31:36-55; 32:13-20; 33:1-11.

Maet Yu Laekem Hemia Tu

?YU LANEM WANEM LONG OL STORI BLONG BAEBOL?

Jekob i Kasem Raet Blong Fasbon

Aesak mo Rebeka i gat tu boe. Esao i fasbon mo hem i save kasem ol samting we fasbon i gat raet long hem. ?From wanem hem i lego raet ya blong kasem wan plet blong supsup?

?YU LANEM WANEM LONG OL STORI BLONG BAEBOL?

Jekob i Mekem Pis Wetem Esao

?Jekob i mekem wanem blong kasem blesing long wan enjel? ?Mo hem i mekem wanem blong gat pis wetem Esao?