Go long ol haf insaed long hem

Jehova i Soemaot Lav Ya We i No Save Finis Samtaem

Makem olsem wanem Josef i soemaot lav ya blong God mo long ol narafala nating se oli mekem i nogud long hem, mo olsem wanem hem i luk we Jehova i soemaot lav long hem long ol hadtaem we hem i fesem. Stori ya i stap long Jenesis 37:1-36; 39:1-47:12.