"Mi Bon i Kam Long Wol Ya Blong Wan Samting Nomo" (Matiu 21:23-46; 22:15-46)

OL DEFREN WEI BLONG DAONLODEM

Maet Yu Laekem Hemia Tu

OL VIDEO

‘God i Mekem Hem i Masta Mo Mesaea’ (Haf 1)

?Wanem i pulum yu blong bilif se God i mekem Jisas i Masta mo Mesaea?

OL VIDEO

‘God i Mekem Hem i Masta Mo Mesaea’ (Haf 2)

Yu traem luk samting we i save givhan long yu blong bilif strong long Jisas.