"Mi Bon i Kam Long Wol Ya Blong Wan Samting Nomo" (Matiu 21:23-46; 22:15-46)

OL DEFREN WEI BLONG DAONLODEM