Go long ol haf insaed long hem

Tok Blong God i Mekem Oli Glad Tumas

Tok Blong God i Mekem Oli Glad Tumas

Buk blong Matiu i kamaot long Saen Lanwis blong Japan. Luk olsem wanem i nambawan tumas blong gat Baebol long lanwis blong hat.