Go long ol haf insaed long hem

Translesen We Oli No Raetem Ol Wod

Translesen We Oli No Raetem Ol Wod

Ol Witnes blong Jehova oli tanem ol buk blong eksplenem Baebol we oli stap long Inglis, i go long bitim 900 lanwis. I no isi blong tanem wan buk i go long wan narafala lanwis. Be i had moa blong tanem i go long saen lanwis. Plante man we sora blong olgeta i fas oli yusum han mo fes blong talemaot tingting blong olgeta. Taswe, ol transleta oli mas jenisim ol wod i kam wan video. Ol Witnes blong Jehova oli folem fasin ya blong tanem ol buk i go long bitim 90 defdefren kaen saen lanwis.

?Hu olgeta we oli mekem translesen?

Ol Witnes we oli transleta oli mas save gud lanwis we oli transletem ol buk i go long hem. Long sem fasin, olgeta we oli tanem ol buk i go long saen lanwis oli save gud saen lanwis. Plante long olgeta, sora blong olgeta i fas, mo oli yusum saen lanwis long ful laef blong olgeta. Sam narafala, sora blong olgeta i no fas, be oli gruap long famle we wan long olgeta i nambut. Mo tu, ol transleta oli stadi Baebol oltaem.

Ol niufala transleta oli kasem trening long stret rod blong mekem wok ya. Wan long olgeta, Andru, i talem se: “Taem mi mi pikinini, mi go long wan skul blong olgeta we sora i fas mo mi yusum saen lanwis, be trening we mi kasem blong kam wan transleta i givhan long mi blong mi kasem save long ol rul blong saen lanwis. Ol narafala transleta oli tijim mi blong mi kam gud moa long ol saen, mo blong yusum fes mo bodi blong soemaot klia ol stret tingting.”

Gudfala translesen

Ol transleta oli wok olsem ol tim. Long wan tim, evriwan i gat wan wok, maet blong tanem ol tok, jekem se i givim stret mining, o ridim bakegen blong meksua se i klia. Afta, wan grup blong ol man mo woman we sora blong olgeta i fas mo oli kamaot long ol defdefren ples mo fasin blong laef, oli lukluk bakegen long wok ya. Ol poen we oli faenem i givhan blong mekem wok ya i kamgud moa. Oli meksua se ol saen oli stret olsem ol man oli yusum oltaem, mo se ol tok long video i klia mo i stret.

Ol transleta oli go long ol miting blong kongregesen long saen lanwis. Mo tu, oli mekem Baebol stadi wetem sam man we oli no Witnes mo sora blong olgeta i fas. Hemia i mekem se oli yusum saen lanwis oltaem, mo oli save long enikaen jenis we i kamaot long hem.

?From wanem oli traehad olsem?

Baebol i soemaot se sam man blong ‘olgeta kantri, olgeta laen, olgeta grup blong man, mo olgeta lanwis’ bambae oli lesin long gud nius we i givim hop long olgeta mo i leftemap tingting. (Revelesen 7:9) Sam long ol man ya, oli yusum han blong olgeta blong toktok long saen lanwis.

Ol transleta oli glad blong yusum taem mo save blong olgeta long wan gudfala wok olsem. Wan long olgeta we nem blong hem Toni, i talem se: “From we sora blong mi i fas, mi kasem save long trabol blong ol narafala we sora blong olgeta i fas. Mi wantem tumas blong faenem ol man olsem, blong talemaot long olgeta, nambawan hop we Baebol i givim.”

Amanda, we i wok long wan tim blong tanem ol tok i go long saen lanwis, i talem se: “Wok we mi mekem bifo i no givim glad long mi olsem wok blong translesen. Mi harem gud tumas blong mekem wok ya.”

?Olsem wanem blong faenem ol video long saen lanwis?

Haf ya Find Sign-Language Contentlong Websaet ya jw.org bambae i givhan long yu blong faenem ol video long saen lanwis.