Go long ol haf insaed long hem

Wan Buklet We i Tijim Man wetem Ol Pija

Wan Buklet We i Tijim Man wetem Ol Pija

Odval i laef long Mongolia. Hem i no save se hem i gat hamas yia, be hem i ting se hem i bon long 1921. Taem hem i yangfala, hem i lukaot long ol anamol blong papa mo mama blong hem, mo hem i skul blong wan yia nomo. Hem i no save rid. Be i no longtaem i pas, wan buklet we i gat plante kala long hem, i givhan long Odval blong save God. Hem i lanem tu se olgeta we oli lesin long God bambae oli kasem wan nambawan fiuja, mo save ya i tajem hat blong hem.

Ol Witnes blong Jehova oli wokem buklet ya long 2011, mo i gat tu defren kaen. Wan i nogat tumas toktok olsem narawan, be insaed long tufala i gat ol naesfala pija.

Buklet we i gat plante toktok long hem, hemia Yu Mas Lesin Long God Nao Bambae Yu Laef Olwe, mo i no longtaem bambae i kamaot long 583 lanwis. Narawan hemia Listen to God we i no kamaot yet long Bislama, be i stap long 483 lanwis finis. Taem yu skelem tufala buklet ya wetem buk ya Ol Raet Blong Ol Man, we Yunaeted Neson i wokem long Oktoba 2013, oli transletem i go long 413 lanwis nomo. Mo tu, tufala buklet ya oli givimaot klosap 80 milian kopi.

Long Brasil, wan olfala woman i glad blong karem buklet ya Listen to God mo i talem se: “I gud blong save se i gat sam man we oli kea long olgeta olsem mi. Mi mi neva karem ol magasin blong yufala from we mi no save rid. Be mi mi wantem buklet ya.”

Long Franis, Brigitte we i no skul gud i talem se: “Evri dei, mi lukluk ol pija blong buklet ya.”

Long Saot Afrika, wan Witnes i raetem se: “Mi no save faenem wan narafala buklet olsem hemia, blong prij long ol Jaenis. Mi mi storian wetem enikaen man nomo olgeta we oli skul gud, oli gat hae save, mo olgeta tu we oli no save rid. Buklet ya Yu Lesin Long God Nao Bambae Yu Laef Olwe i givhan long mi blong tokbaot ol save blong Baebol kwiktaem long ol man, mo blong 30 minit nomo mi save tokbaot sam stamba trutok long olgeta.”

Tu witnes long Jemani, i stadi Baebol wetem wan man mo woman we tufala i skul gud. Man ya i glad tumas mo i talem se: “?From wanem yufala i no bin givim buklet ya long mi bifo? Hemia i givhan long mi blong kasem save Baebol long fasin we i isi nomo.”

Long Ostrelia, wan woman we sora blong hem i fas i talem se: “Blong plante yia, mi laef wetem ol sista blong katolik. Mi mi fren gud wetem ol lida blong mifala i bitim ol narafala. Be i nogat wan long olgeta we i tokbaot Kingdom blong God long mi. Ol pija we i stap long buklet ya, i givhan long mi blong kasem save samting we Matiu 6:10 i tokbaot.”

Branj ofis blong ol witnes blong Jehova long Kanada i raetem se: “Afta we mifala i luk buklet ya Listen to God long Krio, plante man long Siera Leon oli talem se, ol Witnes blong Jehova oli traehad blong serem mesej blong Baebol long ol man. Sam narafala oli talem se, ‘Yufala i tingbaot ol man, be plante oli no olsem.’ ”