Go long ol haf insaed long hem

Yusum Websaet Ya JW.ORG Blong Tokbaot Baebol

Yusum Websaet Ya JW.ORG Blong Tokbaot Baebol

Long 27 Ogis 2012, ol Witnes blong Jehova oli openem wan niufala websaet blong olgeta we nem blong hem, jw.org. Traem luk olsem wanem websaet ya i halpem ol Witnes blong Jehova mo ol narafala man we oli no Witnes.